Điều Khoản

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản trang web và điều kiện sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật lệ địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn đang bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu.

2. Sử dụng Giấy phép

Bạn có quyền tạm thời tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web balangnungchutuky.com’s cho cá nhân mà chỉ xem tạm phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là một chuyển quyền sở hữu, và theo giấy phép này bạn không thể: sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu; sử dụng các nguyên vật liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng (thương mại hoặc phi thương mại); cố gắng hay bẻ khóa bất kỳ phần mềm có trên balangnungchutuky.com’s trang web; loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu; hoặc là chuyển các tài liệu cho người khác hoặc “gương” tài liệu trên bất kỳ máy chủ khác. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ của những hạn chế và có thể được chấm dứt bởi balangnungchutuky.com bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt của bạn xem các tài liệu hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu diệt bất kỳ vật liệu được tải về sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Disclaimer

Những tài liệu trên trang web balangnungchutuky.com’s web được cung cấp “như là”. balangnungchutuky.com không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm khác về quyền. Hơn nữa, balangnungchutuky.com không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình trên Internet hoặc nếu không liên quan đến vật liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến đây chỗ.

4. Hạn chế

Trong trường hợp không có balangnungchutuky.com hoặc nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web balangnungchutuky.com’s Internet, thậm chí nếu balangnungchutuky.com hoặc đại diện được uỷ quyền balangnungchutuky.com đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng như vậy hư hại. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và Lỗi

Các tài liệu xuất hiện trên balangnungchutuky.com’s trang web có thể bao gồm kỹ thuật, đánh máy, hoặc lỗi chụp ảnh. Balangnungchutuky.com không đảm bảo rằng bất kỳ của các tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ, hoặc hiện tại. Balangnungchutuky.com có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Balangnungchutuky.com không, tuy nhiên, làm cho bất kỳ cam kết để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Balangnungchutuky.com không xem xét lại tất cả các trang liên kết với trang web mạng Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi balangnungchutuky.com của trang web. Sử dụng bất kỳ trang web liên kết đó là nguy cơ của riêng của người dùng.

7. Điều khoản sửa đổi trang web

Balangnungchutuky.com thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

8. Luật pháp

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến balangnungchutuky.com’s trang web sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Việt Nam mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Điều khoản và Điều kiện chung đối với sử dụng của một trang Web.

 
Shares